หน่ายงานในสังกัด

งานธุรการกำลังพล

งานนโยบายและแผน

งานส่งกำลังบำรุง

งานการเงินและงบประมาณ

งานสืบสวนงานสอบสวน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานกฎหมายและวินัย

เว็บไซด์แนะนำ

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่ง

งานฝ่ายอำนวยการ(งบประมาณและการเงิน)ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

ที่ / ๒๕๕๔

เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ

---------------------------------

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจงานฝ่ายอำนวยการ (งบประมาณและการเงิน) ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีข้าราชการตำรวจมาบางนายได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น และมาปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายอำนวยการฯ ดังนั้นเพื่อให้คำสั่งมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นปัจจุบัน มีความเหมาะสมกับความสามารถของ ข้าราชตำรวจแต่ละนาย จึงยกเลิกคำสั่งงานฝ่ายอำนวยการ ๔ ที่ ๒/ ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๑ โ ดยมอบหมายงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของข้าราชการตำรวจ งานฝ่ายอำนวยการ (งบประมาณและการเงิน) ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้. -

๑ . พันตำรวจโท หญิงสิวินีย์ เทียนแนวนุ่ม รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

- ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจงานฝ่ายอำนวยการ(งป.กง.)ภ.จว.อุทัยธานี

- จัดสรรงบประมาณรายจ่ายและควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

๒ . ร้อยตำรวจโท หญิงวารุณี เจริญสุข รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ (โดยให้ ร้อยตำรวจโท หญิงรพีพรรณ มีผึ้ง เป็นผู้ช่วย)

  • จัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ พร้อมทั้งรายงานทางบัญชี
  • ตรวจสอบและควบคุมออกใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญาและค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ ตร.
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
  • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ,เงินประกันบ้านพัก,เงินบูรณทรัพย์สินและเงินรับฝากอื่นๆ
  • จัดเก็บและนำส่งเงินทุกประเภทฝากคลังและตรวจสอบการนำส่งเงินกับระบบ GFMIS
  • จัดทำกระดาษทำการและตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยระบบ GFMIS
  • งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓ . ร้อยตำรวจโท หญิงรพีพรรณ มีผึ้ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ (โดยให้ ร้อยตำรวจโท หญิง วารุณี เจริญสุข เป็นผู้ช่วย)

  • จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม
  • จัดทำฎีกาเงิน กบข., เงิน กสจ.
  • ตรวจสอบและควบคุมออกใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
  • จัดทำรายการหักเงินกู้กองกลางของ ตร.
  • จัดทำฎีกาเบิกเงิน ค่าตอบแทน(ค่าเช่าบ้าน)
  • จัดทำฎีกาและควบคุมการเบิกเงินงบประมาณเบิกแทนกัน(ค่าส่งผู้ต้องหาตรวจสารเสพติด)
  • ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงินกองทุนสืบสวนและสวบสวนคดีอาญา
  • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ, เงินรับฝากของกลางคดีอาญา, เงินรับฝาก อบจ. และเงินรับฝากอื่นๆ
  • ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณกับระบบ GFMIS
  • รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
  • งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. ดาบตำรวจ เดช ใจจุมปู รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ (โดยให้ ดาบตำรวจหญิง ศรีไพร พ่วงโชติ เป็นผู้ช่วย)

  • ตรวจสอบควบคุมการเบิกจ่ายหมวดค่าวัสดุ (ค่าน้ำมัน, วัสดุสำนักงาน, ค่าอาหารผู้ต้องหา)
  • ควบคุมทะเบียนเงินทดรองราชการและการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ
  • จัดทำฎีกาและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบกลางกรณีจ่ายเงินทดรองราชการ
  • ควบคุมและตรวจเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.
  • เก็บรวบรวม ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับและเอกสารต่างๆ
  • งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๕. ดาบตำรวจ ฤทธิ์ที ฤทธิ์เทพ รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ (โดยให้ สิบตำรวจตรี เตชินทร์ เก่งการเรือ เป็นผู้ช่วย)

  • จัดทำฎีกาและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบกลาง ( เงินบำเหน็จและบำนาญ) ผ่านกรมบัญชีกลาง
  • จัดทำรายการหักเงินรับฝากต่างๆ ของข้าราชการบำนาญผ่านกรมบัญชีกลาง
  • โอนย้ายหน่วยเบิกจ่ายข้าราชการบำนาญ
  • แจ้งโอนย้ายฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.ของข้าราชการตำรวจและข้าราชการบำนาญ
  • ควบคุมตรวจเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.
  • ประสานงานกับคลังจังหวัดและธนาคาร ที่เกี่ยวข้อง
  • ควบคุม- ดูแลรักษา เพื่อให้ใช้งานได้เป็นปกติ
  • ตรวจสอบการรับ - ส่ง หนังสือทางระบบ E - Cop
  • งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๖. ดาบตำรวจ เอนก มากบุญ รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่(โดยให้ สิบตำรวจเอกพิเชษ ศรีแจ่มเป็นผู้ช่วย)

  • จัดทำฎีกาและควบคุมการเบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่งและเงินอื่นๆ ที่จ่ายควบเงินเดือน( สัญญาบัตร)
  • จัดทำฎีกาและควบคุมการเบิกเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พร้อมรายงานผลการเบิกจ่าย
  • จัดทำฎีกาและควบคุมการเบิกเงินค่าตอบแทน(เจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพ, นักจิตวิทยาฯ พร้อมรายงานผลการเบิกจ่าย
  • ควบคุมการเบิกจ่ายค่าคุ้มครองพยานและค่าส่งหมายเรียกพยานพร้อมรายงานผลการเบิกจ่าย
  • ควบคุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทน(ค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.)
  • งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๗ . ดาบตำรวจ หญิงศรีไพร พ่วงโชติ รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่(โดยให้ ดาบตำรวจเดช ใจจุมปู เป็นผู้ช่วย)

  • จัดทำฎีกาเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค
  • จัดทำฎีกาเบิกเงินรางวัลจราจร
  • ควบคุมเงินกองทุนสุเทพฯ
  • ควบคุมการเบิกจ่ายหมวดค่าใช้สอย(ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)
  • ควบคุมการเบิกจ่ายงบลงทุน
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการฝึกอบรม
  • งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๘ . สิบตำรวจเอก พิเชษ ศรีแจ่ม รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่(โดยให้ ดาบตำรวจ เอนก มากบุญ เป็นผู้ช่วย)

  • จัดทำฎีกาและควบคุมการเบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่งและเงินอื่นที่จ่ายควบเงินเดือน( ประทวนและลูกจ้างประจำ)
  • จัดทำรายการเงินเดือนและเงินอื่นโอนเข้าธนาคาร
  • ดูแล เปลี่ยน Pass Words การเบิกจ่ายกับระบบ GFMIS ทุก ๆ เดือน
  • ตรวจสอบระบบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท กับระบบ GFMIS
  • จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน และเงินอื่น ๆ
  • ประสานงานกับคลังจังหวัดและธนาคารที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๙ . สิบตำรวจตรี เตชินทร์ เก่งการเรือ รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่(โดยให้ ดาบตำรวจ ฤทธิ์ที ฤทธิ์เทพ เป็นผู้ช่วย)

     - จัดทำฎีกาและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบกลาง(ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร)

     - ควบคุมตรวจสอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.

  • ประสานงานกับคลังจังหวัดและธนาคารที่เกี่ยวข้อง
  • แจ้งโอนย้ายฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. ของข้าราชการตำรวจและข้าราชการบำนาญ
  • ตรวจสอบการรับ- ส่ง หนังสือทางระบบ E – COP
  • งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดการเสียหายต่อทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

                                             พันตำรวจโท หญิง

( สิวินีย์ เทียนแนวนุ่ม )

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ (งบประมาณและการเงิน) ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

 

 

 

 

งานงบประมาณการเงิน ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
หมู่ที่ 2  ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5650-3106  Fax. 0-5650-3100 
  webmaster : ส.ต.อ.พิเชษ  ศรีแจ่ม